Jump to content

Guidelines

REGULAMIN PORTALU

Audi A4 Klub Polska

Postanowienia ogólne. Definicje. Dane kontaktowe.

§ 1

1. Właścicielem, administratorem i operatorem Portalu jest spółka Audi Unlimited sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu.

2. Audi A4 Klub Polska stanowi platformę internetową o charakterze informacyjno-dyskusyjno-społecznościowym, poświęconą tematyce samochodów marki Audi, w szczególności modelowi Audi A4. Działalność Portalu polega na świadczeniu usługi Forum, a także innych Usług Elektronicznych, o których mowa w Regulaminie.

3. Portal funkcjonuje, jest prowadzony przez Administratora i udostępniany zgodnie z Regulaminem. Użytkownicy korzystający z Portalu zobowiązani są do przestrzegania Regulaminu.

§ 2

1. Regulamin określa:

(a) zasady funkcjonowania i korzystania z Portalu;

(b) prawa i obowiązki Administratora i Użytkowników dotyczących korzystania z Portalu;

(c) rodzaj i zakres Usług Elektronicznych;

(d) warunki świadczenia Usług Elektronicznych;

(e) warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie Usług Elektronicznych;

(f) zasady korzystania z Usług Elektronicznych, w szczególności zasady korzystania z Forum, prawa i obowiązki Administratora dotyczące Forum oraz prawa i obowiązki Użytkowników korzystających z Forum;

(g) tryb postępowania reklamacyjnego dotyczącego Usług Elektronicznych.

 

§ 3

1. Funkcjonalności Portalu udostępniane Użytkownikom zgodnie z Regulaminem, w szczególności Forum stanowią Usługi Elektroniczne. Regulamin szczegółowo określa zakres i rodzaj poszczególnych Usług Elektronicznych.

2. Za pośrednictwem Portalu Administrator świadczy następujące Usługi Elektroniczne:

(a) Profil Użytkownika;

(b) Udostępnione Treści;

(c) Forum;

(d) Wyszukiwarka;

(e) Komunikator.

 

§ 4

1. Terminy użyte w Regulaminie duża literą oznaczają:

(a) Portal lub Audi A4 Klub Polska - system stron www udostępniany i działający pod adresem domeny https://a4-klub.pl/ i domenami podległymi, z wykorzystaniem którego Administrator świadczy Usługi Elektroniczne, w szczególności usługę Forum;

(b) Administrator - spółkę Audi Unlimited sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, nr KRS 0000365223;

(c) Użytkownik - każdą osobę, którą posiada zdolność prawną i zdolność do czynności prawnych w zakresie pozwalającym na korzystanie Portalu i która korzysta z funkcjonalności Portalu;

(d) Użytkownik Zalogowany - Użytkownika, który zawarł umowę o Usługę Profil Użytkownika poprzez założenie Profilu Użytkownika w procedurze Rejestracji Użytkownika i dla potrzeb korzystania z Portalu dokonał zalogowania się w Profilu Użytkownika z wykorzystaniem przeznaczonych do tego loginu i hasła dla Profilu Użytkownika;

(e) Gość - Użytkownika nie będącego Użytkownikiem Zalogowanym;

(f) Konsument - osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą tj. Administratorem czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;

(g) Rejestracja Użytkownika - procedurę stanowiącą funkcjonalność Portalu, służącą do tworzenia Profilu Użytkownika, a tym samym zawarcia umowy o Usługę Elektroniczną w postaci Profilu Użytkownika, w ramach której Użytkownik wypełnia formularz rejestracyjny podając login i hasło, które będzie wykorzystywał do logowania się w Portalu, podając dane, w tym dane osobowe wskazane w formularzu rejestracyjnym oraz składając stosowne oświadczenia Rejestracja Użytkownika możliwa jest również z wykorzystaniem funkcji portalu Facebook (www.facebook.com) oraz Google (www.google.com);

(h) Usługi Elektroniczne - wskazane w § 3 ust. 2 Regulaminu usługi świadczone poprzez Portal przez Administratora na rzecz Użytkowników Portalu, stanowiące ogół funkcjonalności Portalu skierowanych do Użytkowników i stanowiące świadczenie usług drogą elektroniczną w rozumieniu Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną tj. wykonanie usługi świadczonej bez jednoczesnej obecności stron (na odległość), poprzez przekaz danych na indywidualne żądanie usługobiorcy, przesyłanej i otrzymywanej za pomocą urządzeń do elektronicznego przetwarzania, włącznie z kompresją cyfrową, i przechowywania danych, która jest w całości nadawana, odbierana lub transmitowana za pomocą sieci telekomunikacyjnej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. - Prawo telekomunikacyjne;

(i) Profil Użytkownika - Usługę polegającą na udostępnieniu zespołu funkcjonalności informatycznych Portalu służących określeniu i zapisaniu informacji indywidualizujących Użytkownika, pozwalających na korzystanie ze wszelkich funkcji Portalu, w szczególności dodawanie postów i tematów w ramach Forum; Profil Użytkownika tworzony jest dla Użytkownika w procedurze Rejestracji Użytkownika;

(j) Udostępnione Treści - Usługę Elektroniczną stanowiącą całą merytoryczną zawartość Portalu niezależnie czy została udostępniona przez Administratora czy przez Użytkownika w szczególności treści zamieszczane w ramach Forum takie jak komentarze, tematy, posty, ogłoszenia oraz reklamy;

(k) Forum - Usługę Elektroniczną polegającą na udostępnianiu funkcjonalności Portalu umożliwiających udział w zamieszczonej w Portalu grupie dyskusyjnej poprzez zamieszczanie wpisów, komentarzy, tworzenie wątków, tematów, zamieszczane reklam, ofert itp.;

(l) Komunikator - Usługę Elektroniczną polegającą na udostępnianiu funkcjonalności Portalu umożliwiających przesyłanie wiadomości przez Użytkownika do innych Użytkowników i odbieranie takich wiadomości za pośrednictwem Środków komunikacji elektronicznej oraz dokonywanie innych czynności dotyczących tych wiadomości takich jak wyszukiwanie wiadomości, przechowywanie i zapisywanie wiadomości, usuwanie wiadomości itp.;

(m) Wyszukiwarka - Usługę Elektroniczną polegającą na udostępnianiu funkcjonalności Portalu umożliwiających wyszukanie określonych Udostępnionych Treści;

(n) Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną - ustawę z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.2013.1422 j.t. ze zm.);

(o) Ustawa o prawa konsumenta - ustawę z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U.2014.827 ze zm.);

(p) Kodeks Cywilny - ustawę z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U.2016.380 j.t. ze zm.);

(q) Regulamin - niniejszy regulamin Portalu Audi A4 Klub Polska dostępny pod adresem https://a4-klub.pl/guidelines/

(r) Środki komunikacji elektronicznej - rozwiązania techniczne, w tym urządzenia teleinformatyczne i współpracujące z nimi narzędzia programowe, umożliwiające indywidualne porozumiewanie się na odległość przy wykorzystaniu transmisji danych między systemami teleinformatycznymi, a w szczególności pocztę elektroniczną.

2. Dane Administratora są następujące:

(a) firma: Audi Unlimited sp. z o.o.

(b) siedziba: Wrocław

(c) adres: ul. Cukrowa 13B/1, 52-316 Wrocław

(d) NIP: 712-322-47-98

(e) REGON: 060671213

(f) rejestr: Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy KRS - Wrocław, rejestr przedsiębiorców KRS nr 0000365223

(g) adres strony internetowej: https://a4-klub.pl/

(h) adres poczty internetowej: [email protected]

 

Profil Użytkownika

§ 5

1. Profil Użytkownika stanowi Usługę Elektroniczną pozwalającą Użytkownikowi na korzystanie z pełnego zakresu funkcjonalności Portalu w tym na korzystanie z zastrzeżonych wyłącznie dla Użytkowników Zalogowanych możliwości udzielania się na Forum tj. dodawania postów, komentarzy, tematów, ogłoszeń, reklam itp;

2. Umowa o Profil Użytkownika zawierana jest w procedurze Rejestracji Użytkownika.

3. Umowa o Profil Użytkownika rozwiązywana jest poprzez skorzystanie przez Użytkownika z opcji usunięcia Profilu Użytkownika lub usunięcia Profilu Użytkownika przez Administratora stosownie do jego uprawnień określonych Regulaminem.

 

Udostępnione Treści

§ 6

1. Udostępnione Treści stanowią Usługę Elektroniczną, w ramach której istnieją możliwości dostępu i zapoznania się przez Użytkownika z merytoryczną zawartością Portalu w tym umieszczaną w ramach Forum.

2. Udostępnione Treści są dostępne również dla Gości.

3. Umowa o Udostępnione Treści jest zawierana z chwilą przystąpienia do zapoznawania się Udostępnionymi Treściami przez Użytkownika, a rozwiązywana jest z chwilą zaprzestania korzystania z Portalu, w szczególności poprzez zamknięcie stron Portalu

 

Forum

§ 7

1. Z Udostępnionym Treściami dostępnymi na Forum może zapoznawać się każdy Użytkownik.

2. Pozostałe funkcjonalności Forum takie jak wprowadzanie nowych wątków, tematów, postów, odpowiedzi, reklam, ofert dostępne są wyłącznie dla Użytkowników Zalogowanych.

 

§ 8

1. Treści zamieszczane przez Użytkowników w ramach Forum podlegają moderacji przez Administratora, przy czym moderacji uprzedniej podlegają jedynie oferty i ogłoszenia zamieszczane na Forum, co oznacza, że są one zamieszczanie po zatwierdzeniu ich przez moderatora Portalu.

2. Pozostałe treści zamieszczane przez Użytkowników w ramach Forum podlegają następczej moderacji przez Administratora tj. po ich udostępnieniu na Forum.

§ 9

1. W ramach Forum zabronione jest zamieszczanie treści:

(a) wzywających do nienawiści, w tym rasowej, wyznaniowej, etnicznej, czy też propagujących przemoc;

(b) naruszających prawa autorskie lub prawa do ochrony wizerunku;

(c) naruszających prawa własności przemysłowej;

(d) celowo obrażających, pomawiających lub w inny sposób naruszających dobra osobiste;

(e) stanowiących czyny nieuczciwej konkurencji;

(f) udostępniających w sposób naruszający prawo dane osobowe lub stanowiące naruszenie tajemnic prawnie chronionych;

(g) zawierają treści pornograficzne;

(h) propagujących alkohol lub środki odurzające;

(i) naruszających prawa osób trzecich lub dobre obyczaje.

2. Niezależnie od ust. 1 Użytkownicy zamieszczając treści na Forum zobowiązani są do przestrzegania następujących zasad:

(a) zakładając nowy temat Użytkownik ma obowiązek nadania mu odpowiedniego tytułu, aby było oczywiste czego dotyczy dyskusja w nim prowadzona, przykładowo jeżeli Użytkownik chce zapytać o olej do silnika sugeruje się np: [B6 AVF] Jaki olej do silnika?

(b) podczas zakładania nowego wątku sugerowane jest sprawdzenie, czy podobna dyskusja już się na forum nie toczyła (pomocny tu będzie przycisk "Sprawdź czy są już podobne tematy na forum" znajdujący się po prawej stronie okienka gdzie wpisujemy tytuł zakładanego wątku);

(c) sugerowane jest przed założeniem tematu przejrzenie FAQ czyli zbioru najważniejszych i najbardziej popularnych wątków z danej kategorii, jeśli istnieje dla danego działu Forum;

(d) niedopuszczalne jest umieszczanie treści zawierających przekazy reklamowe z wyjątkiem odpowiednio przeznaczonego do tego działu na Forum ogłoszeń, czyli: "Fora Sponsorowane". Treści reklamowe w podpisie, mogą umieszczać tylko osoby, mające wykupione ogłoszenie w powyższym dziale, oraz osoby mające wykupiony „Temat sponsorowany”. Niedopuszczalne jest również podawanie adresu strony internetowej w nazwie Użytkownika;

(e) Użytkownik powinien unikać wpisów nie odpowiadających dyskusji wyznaczonej przez dany temat na Forum;

(f) zabronione jest tzw. "nabijanie postów" czyli dodawanie do każdego wątku kilkudziesięciu wypowiedzi w krótkim czasie o treści nic nie wnoszącej do dyskusji np.: „Ok", „Aha", „Popieram", „Super”, „Piękna” itp., mające na celu jedynie zwiększenie "rangi" na forum (posty zliczane są tylko w działach technicznych);

(g) niedopuszczalne jest wstawianie w podpisie, avatarze oraz w Profilu Użytkownika treści opisanych w ust. 1 oraz zbyt dużych obrazków powodujących nieczytelność poszczególnych wątków lub zawierających reklamy, na których umieszczenie nie uzyskano zgody Administratora;

(h) nie należy używać wielkich liter chyba, że sytuacja tego wymaga. Nie należy nadużywać także wykrzykników lub innych znaków specjalnych;

(i) nie powinno się cytować długiej wypowiedzi tylko po to, by dopisać np.: "Zgadzam się!". lub dodać inną podobną wypowiedź. Należy cytować jedynie krótkie fragmenty mające przypomnieć, o co chodziło w cytowanej wypowiedzi. Pytania i wypowiedzi formujemy w ten sposób, aby temat oddał poprawnie zawartość wiadomości oraz sens tego, co Użytkownik chce przekazać;

(j) zabronione jest oferowanie do sprzedaży całych aut na części zarówno w działach z ogłoszeniami jak i w sygnaturach. Zabronione jest także umieszczanie w sygnaturach ofert i ogłoszeń o sprzedaży części do aut;

(j) nie należy zadawać pytań typu: „Mam problem", „Czy wiecie ?" itd;

(k) na Forum dopuszczalne jest używanie avatarów jednakże nie mogą zawierać treści erotycznych/pornograficznych, a ich wielkość nie powinna być większa niż 19,5 kB;

(l) nie należy umieszczać treści nie odpowiadających danemu działowi Forum tj. w nieprzeznaczonych do tego działach Forum (dotyczy w szczególności sprzedaży) jak również tej samej treści w kilku działach;

(m) w działach z ogłoszeniami i ofertami nie należy komentować ceny wystawionego przedmiotu;

(n) podpis (razem z obrazkiem) nie powinien przekraczać rozmiaru 4 linijek tekstu.

(o) Maksymalny rozmiar obrazka/bannera umieszczonego w podpisie, pod warunkiem, że nie ma nad/pod nim tekstu to 600px × 150px (wielkość w miarę rozsądku). Jeżeli nad/pod obrazkiem znajduje się tekst jego wysokość musi być odpowiednio mniejsza;

(p) podpis maksymalny rozmiar grafiki do przesłania to 1920px x 1080px, a waga grafiki nie może przekraczać 2MB;

3. Użytkownicy mogą zgłaszać posty i tematy do moderacji poprzez skorzystanie z opcji "Zgłoś"

 

§ 10

1. Użytkownik wypowiadając się na Forum wyraża zgodę na umieszczenie wypowiedzi lub jej fragmentów w innych publikacjach Forum.

2. Każda wartość merytoryczna przekazana przez Użytkowników w ramach Forum jest jawna i ogólnodostępna dla wszystkich Użytkowników, dlatego też zaleca się nie ujawnianie informacji związanych z danymi wrażliwymi (np. zdjęć z numerami rejestracyjnymi pojazdów), które mogą być wykorzystane przez niepowołane osoby. Użytkownik rejestrując się na Portalu wyraża zgodę na bezterminową publikację jego wypowiedzi (np. tematów, postów). Użytkownik ma prawo do edycji własnego posta/tematu bądź jego usunięcie w czasie 15 minut oraz ma prawo do usunięcia Profilu Użytkownika jednakże jego posty nie będą usunięte z racji wyrażonej zgody na ich publikację.

 

 

§ 11

1. Treści naruszające § 9 ust. 1 i 2 jak również § 12 Regulaminu mogą być usuwane przez Administratora, a w przypadku moderacji uprzedniej mogą nie być zatwierdzane do publikacji.

2. Niezależnie od ust. 1, za naruszenia § 9 ust. 1 i 2 jak również § 12 w ramach moderacji Użytkownikowi udzielane są ostrzeżenia polegające na przyznaniu określonej liczby punktów stosownie do naruszenia:

(a) obrażanie innych Użytkowników oraz powtarzające się używanie wulgaryzmów - 3 pkt

(b) niecenzuralne oraz obraźliwe avatary lub sygnatura, zamieszczanie pornografii i erotyki, zamieszczanie treści obraźliwych innych niż określone w punkcie (a) - 2 pkt

(c) pozostałe naruszenia - 1 pkt

3. Ostrzeżenia, stosownie do sumy punktów, skutkują zastosowaniem przez Administratora następujących sankcji:

(a) 1 punkt = Brak działań

(b) 2 punkty = 5 dniowa uprzednia moderacja nowych wątków i postów

(c) 3 punkty = 15 dniowa uprzednia moderacja nowych wątków i postów

(d) 4 punkty = Ban na 5 dni + 30 dniowa uprzednia moderacja nowych wątków i postów

(e) 5 punktów= Ban na 15 dni + 45 dniowa uprzednia moderacja nowych wątków i postów

(f) 6 punktów = Ban na 30 dni + 60 dniowa uprzednia moderacja nowych wątków i postów

(g) 7 punktów = Ban na 60 dni + 90 dniowa uprzednia moderacja nowych wątków i postów

(h) 8 punktów = Ban na 90 dni + 120 dniowa uprzednia moderacja nowych wątków i postów

(i) 9 punktów = Ban na 180 dni

(j) 10 punktów = Ban dożywotni (usunięcie Profilu Użytkownika)

4. Poziom ostrzeżenia, o którym mowa w ust 3 pkt (a)-(j) jest automatycznie zmniejszany po 45 dniach.

§ 12

1. Dla działu „Sprzedam”, „Kupię”, "Sprzedam auto", „Kupię auto", „Sprzedam części samochodowe", „Kupię części samochodowe”, „Sprzedam koła, felgi i opony”, „Kupię koła, felgi i opony” oraz "Zamienię, oddam", obowiązują odpowiednio następujące zasady:

(a) w wyżej wymienionych działach, zamieszczając ogłoszenie, umieszczamy tylko i wyłącznie jeden przedmiot;

(b) dział „Sprzedam auto”, służy do zamieszczania ogłoszeń lub ofert sprzedaży tylko i wyłącznie własnego auta;

(c) w dziale "Zamienię, oddam" umieszczamy tylko i wyłącznie ogłoszenia zawierające przedmioty , które chcemy oddać za darmo lub które chcemy zamienić na coś innego (nie mogą to być pieniądze). Wystawiając ogłoszenie należy wyraźnie napisać na co chcemy się wymienić. Ogłoszenie zawierające przedmiot do oddania za darmo powinno zawierać koszt wysyłki;

(d) w ogłoszeniu lub ofercie należy podać jak największa ilość informacji dotyczących sprzedawanego, wymienianego lub oddawanego przedmiotu oraz kontakt do zamieszczającego ogłoszenie(nie tylko PW, ale także ewentualnie telefon albo e-mail). Mile widziane i bardzo przydatne są także zdjęcia sprzedawanego przedmiotu lub linki do zdjęć lub aukcji internetowych;

(e) do wystawiania ogłoszeń i ofert firmowych lub produktów dostępnych w ciągłej sprzedaży, służy dział Ogłoszenia komercyjne;

(f) ogłoszenia i oferty, które nie spełniają wymagań Regulaminu będą automatycznie kasowane. Moderacja nie ma obowiązku informować o usunięciu takiego ogłoszenia lub oferty;

(g) wyświetlanie każdego ogłoszenia lub oferty trwa 30 dni, po tym czasie, ogłoszenie można odnowić na kolejne 30 dni. Maksymalna liczba odnowień wynosi 3. Po 120 dniach ogłoszenie zostaje całkowicie usunięte;

(h) dodawanie wątków i odpowiedzi jest dostępne dla Użytkowników:

- posiadających ponad 25 napisanych postów w działach technicznych forum, oraz mających zarejestrowane konto od ponad 90 dni, dla działów „Sprzedam”, "Sprzedam auto", „Sprzedam części samochodowe", „Sprzedam koła, felgi i opony”;

 

§ 13

Umowa o Forum jest zawierana z chwilą przystąpienia do korzystania z jakiejkolwiek funkcjonalności Forum przez Użytkownika, a rozwiązywana jest z chwilą zaprzestania korzystania z tych funkcjonalności, w szczególności poprzez zamknięcie stron Portalu.

 

Pozostałe Usługi Elektroniczne

§ 14

1. Poprzez Portal Administrator świadczy również Usługi Elektroniczne: Komunikator oraz Wyszukiwarki, których zakres i rodzaj określony jest przez ich definicje tych, o których mowa w § 4 ust. 1 pkt (l) i (m).

2. Umowa o Usługi Elektroniczne, o których mowa w ust. 1 jest zawierana z chwilą przystąpienia do korzystania z jakiejkolwiek ich funkcjonalności przez Użytkownika, a rozwiązywana jest z chwilą zaprzestania korzystania z tych funkcjonalności.

 

Korzystanie z Portalu

§ 15

1. Korzystanie z Portalu i jego funkcjonalności, w tym w szczególności wprowadzanie informacji w Koncie Użytkownika oraz wykrywanie błędów w zakresie tych informacji i korygowanie ich odbywa się za pomocą stosownej aplikacji- przeglądarki internetowej (np. Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome, Opera , Safari itp.) lub odpowiedniej aplikacji pozwalającej na korzystanie z Portalu na urządzeniach mobilnych.

2. Wymagania techniczne konieczne do korzystania z Portalu określa § 18 Regulaminu.

 

Reklamacje dotyczące Usług Elektronicznych

§ 16

1. Reklamacje dotyczące Usług Elektronicznych można składać z wykorzystaniem danych kontaktowych, o których mowa w § 4 ust. 2 Regulaminu.

2. W zgłoszeniu reklamacyjnym, o którym mowa w ust. 1 w celu ułatwienia jego rozpatrzenia sugeruje się podanie następujących informacji: imię i nazwisko, dokładny adres (ulica, kod pocztowy, miejscowość), telefon kontaktowy, adres mailowy, przyczyna reklamacji.

3. Procedura składania reklamacji, o której mowa w ust 1 i 2 jest procedurą sugerowaną i w żadnym razie nie wyłącza, ani nie ogranicza prawem dopuszczalnych sposobów zgłaszania roszczeń.

 

Prawo odstąpienia od umowy o Usługę Elektroniczną

§ 17

1. Użytkownik będący Konsumentem ma prawo do odstąpienia od umowy o Usługi Elektroniczną zawartej z Administratorem w Portalu, na zasadach określonych w ust. 2 - 5.

2. Użytkownik będący Konsumentem ma prawo odstąpić od umowy, o której mowa w ust. 1 bez podania przyczyny. Termin na odstąpienie wynosi 14 dni od dnia zawarcia umowy.

3. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Użytkownik będący Konsumentem musi poinformować Administratora (Audi Unlimited sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, adres: ul. Cukrowa 13B/1, 52-316 Wrocław, NIP: 712-322-47-98, REGON: 06067121300000, KRS: 0000365223, adres strony internetowej: https://a4-klub.pl/, adres poczty internetowej: [email protected]) o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną). Możliwe jest skorzystanie z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe.

4. W przypadku odstąpienia od umowy Administrator zwraca wszystkie otrzymane płatności, niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym został poinformowany o decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy. Zwrot płatności dokonywany jest przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Użytkownik wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie; w każdym przypadku Użytkownik nie ponosi żadnych opłat w związku z tym zwrotem.

5. Zgodnie z art. 38 pkt. 13 Ustawy o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 r. poz. 827 ze zm,) prawo odstąpienia od umowy na udostępnianie treści cyfrowych zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za jego wyraźną zgodą przed upływem 14-dniowego terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Administratora o utracie prawa odstąpienia od umowy.

 

Wymaganie techniczne korzystania z Portalu

§ 18

1. W celu prawidłowego korzystania z Portalu i Usług Elektronicznych Użytkownik powinien dysponować:

(a) połączeniem z siecią Internet;

(b) sprzętem komputerowym i oprogramowaniem posiadającym funkcjonalność przeglądarki internetowej umożliwiającej wyświetlanie na ekranie komputera dokumentów HTML (np. Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome, Opera , Safari itp.) lub urządzeniem mobilnym pozwalającym wraz z odpowiednim oprogramowaniem na korzystanie z aplikacji o funkcji przeglądarki internetowej na urządzenia mobilne.

2. Dostęp i korzystanie z Portalu jest możliwe na platformach systemów operacyjnych pozwalających na korzystanie z sieci Internet i oprogramowania posiadającego funkcjonalność przeglądarki internetowej umożliwiającej wyświetlanie na ekranie komputera dokumentów HTML, na dowolnego typu komputerze spełniającym wymogi takich systemów operacyjnych oraz poprzez dowolne typy połączeń internetowych przy wykorzystaniu oprogramowania posiadającego funkcjonalności przeglądarek internetowych np. Microsoft Internet Explorer , Mozilla FireFox, Opera, Apple Safari (tylko wersja dla MacOS) oraz Google Chrome 23.X (tylko wersja dla MS Windows) bądź na urządzeniach mobilnych wyposażonych w oprogramowanie pozwalające na wyświetlanie Portalu na tych urządzeniach, w szczególności aplikacje o funkcjach przeglądarek internetowych dla urządzeń mobilnych.

 

Postanowienia końcowe

§ 19

1. Portal i czynności związane z zawieraniem umów na Portalu są dostępne w języku polskim.

2. Regulamin udostępniany jest Użytkownikowi pod adresem internetowym https://a4-klub.pl/guidelines/ przed zawarciem umowy, a także - na jego żądanie - w formie, która umożliwia pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie treści Regulaminu za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Użytkownik, w szczególności poprzez pobranie, skopiowanie, zapisanie na dysku, wydrukowanie.

3. Regulamin jest integralną częścią umowy o Usługi Elektroniczne zawieranej za pośrednictwem Portalu.

4. Użytkownik ma prawo składania reklamacji, o której mowa w Regulaminie a także do korzystania z innych roszczeń wynikających z przepisów prawa. Użytkownik ma prawo do korzystania z pozasądowych sposobów dochodzenia roszczeń, w tym w szczególności:

(a) mediacji, w tym, w przypadku Użytkownika będącego Konsumentem, mediacji mediatorów działających przy Inspekcji Handlowej;

(b) sądownictwa polubownego, w tym, w przypadku Użytkownika będącego Konsumentem, stałych sądów polubownych przy Inspekcji Handlowej;

(c) w przypadku Użytkownika będącego Konsumentem, do skorzystania z pomocy miejskich lub powiatowych rzeczników konsumentów;

(d) w przypadku Użytkownika będącego Konsumentem do skorzystania z platformy internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR), dostępnej pod adresem: https://webgate.ec.europa.eu/odr/

 

5. Regulamin może być zmieniony przez Administratora. Udostępnienie zmienionego Regulaminu następuje zgodnie z ust. 2 i ma zastosowanie do umów o Usługi Elektroniczne zawartych po jego udostępnieniu. W odniesieniu do Usług Elektronicznych o charakterze ciągłym w razie zmiany Regulaminu w trakcie okresu ich obowiązywania zmiany Regulaminu wiążą Użytkownika, którego dotyczą te Usługi jeśli nie dokona rozwiązania umowy o te Usługi w terminie 14 dni od dnia udostępnienia zmiany Regulaminu.

6. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, przepisy Ustawy o prawach konsumenta oraz inne powszechnie obowiązujące przepisy prawa.

 

Załącznik do Regulaminu

Formularz odstąpienia od umowy o Usługi świadczone drogą elektroniczną (dotyczy Konsumentów) - FOU.pdf

 

×
×
  • Create New...